FUJINAGA, Hiroshi/ IWATA, Hideaki/ Otsu, Masakazu/ OSAWA, Takeshi/