Oizumi, Eiji/ Hashimoto, Takuji/ FUJITA, Takehiro/